Дипломи и удостоверения

ЦПО ”Прогрес и Знание” ЕООД разполага със щатен преподавателски състав и възможности за индивидуални обучения.

Преподавателите ни са утвърдени специалисти с дългогодишен опит в обучение на възрастни, периодично усъвършенстват знанията и уменията си, повишават квалификацията си съгласно новостите, които се въвеждат в голяма част от професиите.

Периодично ние актуализирваме учебните си планове и програми, сверяваме ги с новостите в производството и технологиите, включваме допълнителни модули или теми, с които усъвършенстваме учебните си програми по различни специалности, стремим се да дадем на нашите курсисти полезна информация и ползотворно обучение, с цел те да се реализират успешно на пазара на труда, а работодателите да разполагат с качествена работна ръка.

Чл. 59. /1/ Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за професионална квалификация;

2. свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.

/2/ За завършено професионално обучение за придобиване ия квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение

/3/ Съдържанието на документите по ал. 1, т. 1 и 2 се определя съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии, а по ал. 2 – съгласно държавното образователно изискване за документите на системата на народната просвета и Учебните планове и програми за професионално обучение.

/4/ Условията и редът за издаване на свидетелства за правоспособност се определят с наредби на Министъра на образованието и науката, ако в нормативен акт не е предвидено друго.

Центърът може да издава свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение и на лица, обучавани от министерства, общини, организации на работодателите, организации на работниците и служителите, отделни работодатели, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от Центъра.