Форми на обучение

Формата на обучение се определя за всеки курс и се вписва в учебната му документация.

Съгласно Правилника на ЦПО ”Прогрес и Знание” :

РАЗДЕЛ II. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 18. /1/ Квалификационните курсове могат да се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.

· Редовна форма - провежда се 5 дни седмично между 6 и 8 учебни часа на ден

· Самостоятелна форма - по дадени материали от учебния център курсиста се подготвя самостоятелно и се явява на изпити за всеки от модулите, включени в учебната програма, накрая се явява на изпити по теория и практика на специалността

· Вечерна форма - за заети лица, обученията се провеждат след работно време

Когато квалификационният курс се организира и провежда в резултат на конкретна заявка от възложител формата на обучение се съгласува със заявителя на професионалното обучение.

· По заявка на работодатели - обучението се провежда в удобно за работодателя и служителите време, те имат право да определят мястото за провеждане на обучението /в учебният център или в съответната фирма при възможност да се осигури нужната материална база за провеждане на качествено обучение

Чл. 22. /1/ Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии.

/2/ На обучаемите се предоставят:

1. консултации с преподавателския екип за насоки за обучението на курсистите;

2. телефонна линия за задаване на въпроси от курсистите;

3. административна подкрепа от Центъра.

Чл. 23. /1/ Формата на обучение се избира от курсистите при подаването на документи за участие в квалификационен курс в съответствие с възможностите, предлагани в учебната документация на курса.

/2/ Курсистите имат право да променят формата на обучение като подадат молба до Директора на Центъра.