Кандидатстване ПДФ Печат Е-мейл

 

Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

Кандидатите за обучение в Центъра трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат завършен клас от основното или средното образование, или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;

2. да имат придобита степен на професионална квалификация, изисквана за включване в програма Е;

3. здравословното състояние на кандидатите да им позволява обучение по професия, която не им е противопоказна по смисъла на Наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с Министъра на образованието и науката. Здравословното състояние се удостоверява с медицинско свидетелство.

 

Кандидатите за обучение подават в Центъра следните документи:

 

Молба-заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;

Документ за самоличност;

Документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;

Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние, удостоверение от психодиспансер;

„3”  броя снимки – паспортен формат;

Документ за платена такса или копие от вносна бележка за платена такса за обучение;

Други документи, определени в учебната документация на съответния курс.

Кандидатите за обучение в Центъра имат право да получат информация за предлаганите текущи /редовни/ курсове за обучение по съответните професии, в това число учебна програма, учебен план, организацията на учебния процес.

Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице.

Ако учебната документация на курса предвижда полагането на входящ тест за установяване на входящото образователно и/или квалификационно равнище, Центърът организира и провежда входящ тест, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса. До участие в курса се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията и са издържали успешно входния тест.

Подборът на кандидатите за курсове, организирани по заявки или възложени от потребители на кадри се извършва от заявителя като при необходимост Центъра може да окаже методическа и експертна помощ.

Банкова сметка на Центъра:

„Прогрес и Знание” ЕООД

IBAN : BG90UBBS88881000640495

Bic : UBBSBGSF

Банка:  Обединена Българска Банка

Клон: СВЕТА СОФИЯ

Офис:  Люлин

Основание на превода: Такса курс /упоменава се курса и ТРИТЕ имена на курсиста/